หน้าหลัก > ข่าว > งานวิชาการ
งานวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต ...
2018-03-28 09:56:02
โครงการความร่วมมือระหว่างกับ National Kaohsiung Normal University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วันที่ 19 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.อารยา ลี และ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวาง ...
2018-03-28 11:58:07
การประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ก ...
2018-03-28 11:56:09
ข่าวย้อนหลัง