หน้าหลัก > ข่าว > บริการวิชาการ
บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learnin จัดโดย อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ ...
2018-03-28 11:59:36
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยา ...
2022-08-18 11:30:02
ข่าวปัจจุบัน