หน้าหลัก > ข่าว > งานวิชาการ > โครงการความร่วมมือระหว่างกับ National Kaohsiung Normal University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โครงการความร่วมมือระหว่างกับ National Kaohsiung Normal University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

admin gs
2018-03-28 11:58:07

วันที่ 19 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.อารยา ลี และ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ตามโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ National Kaohsiung Normal University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)