หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรมคณะครุศาสตร์ > การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561

admin gs
2018-03-27 16:49:03

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการศึกษาให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยต่อไป 

http://www.educonference2018.ssru.ac.th/