หน้าหลัก > ข่าว > บริการวิชาการ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

admin gs
2018-03-28 11:59:36

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learnin จัดโดย อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยวิทยากร Assoc.Prof.Dr.Orvil White จาก State University of New York College at Cortland, USA