หน้าหลัก > ข่าว > งานวิชาการ > บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

admin gs
2018-03-28 09:56:02

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้

1. National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในปี 2558

2. National Kaohsiung Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในปี 2560

3. The University of North Carolina at Pembroke ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2560

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ขอบเขตของกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการมีดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ

2. การริเริ่มการทำวิจัย การประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบ้ติการร่วมกัน และ

3. การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ รายงาน และสื่อและข้อมูลด้านวิชาการอื่นๆ และ

4. การร่วมกันจัดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ในสาขาที่สนใจร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย