หน้าหลัก > ข่าว > งานวิชาการ > การประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
การประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา

admin gs
2018-03-28 11:56:09

วันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)