หน้าหลัก > ข่าว > บริการวิชาการ > การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2

admin gs
2018-03-28 10:57:15

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 2 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561