หน้าหลัก > ข่าว > บริการวิชาการ > การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 1

admin gs
2018-03-26 11:25:10

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครู รุ่น 1 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561