หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learnin จัดโดย อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ ...
2018-03-28 11:59:36
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต ...
2018-03-28 09:56:02
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคร ...
2018-03-27 17:07:08
โครงการความร่วมมือระหว่างกับ National Kaohsiung Normal University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วันที่ 19 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.อารยา ลี และ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวาง ...
2018-03-28 11:58:07
การประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ก ...
2018-03-28 11:56:09
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Taiwan)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่าย National Pingtung University (NPTU) ประเทศสาธารณรัฐ ...
2018-03-26 12:05:25
ข่าวย้อนหลัง